Deze gearchiveerde website ‘James Ensor. Een online museum.’ wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over James Ensor verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Disclaimer/Juridische Kennisgeving

Wij verzoeken u deze juridische kennisgeving aandachtig te lezen. Het bezoek aan of gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande algemene voorwaarden. 

Uitgever

De uitgever van deze site is de VZW Vlaamse Kunstcollectie, Fernand Scribedreef 1 (MSK Gent), 9000 Gent.

Beeldgebruik, inhoud en auteursrechten

De Vlaamse Kunstcollectie hecht er veel belang aan dat de aangeboden informatie op de collectie online betrouwbaar en up-to-date is. Omdat de collectiegegevens rechtstreeks uit de registratiesystemen van de partnermusea worden gehaald, staan die musea ook garant voor de kwaliteit ervan. Wanneer nieuwe collectiegegevens en beelden worden opgeladen, worden de oude data automatisch overschreven. Zo blijft de collectie online een levend systeem en kan de bezoeker de nieuwe wetenschappelijke bevindingen op de voet volgen. Naast de collectiegegevens uit de registratiesystemen krijgt de bezoeker ook context- en randinformatie, die de kunstobjecten ruimer kaderen en toelichten. Ook deze informatie moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom doet de Vlaamse Kunstcollectie voor de redactie van de webpublicaties telkens beroep op specialisten.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, logo's, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Kopieën, reproducties, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande geschreven toestemming van de Vlaamse Kunstcollectie of haar juridische vertegenwoordiger. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Het oeuvre van James Ensor is auteursrechterlijk beschermd. De beelden op deze website mogen daarom niet gereproduceerd, noch gedownload worden zonder de toestemming van de auteur of diens lasthebber. Daarom is iedere reproductie, aanpassing, gedeeltelijke wijziging of doorgifte via tv, kabel of internet van werken van James Ensor verboden, behoudens voorafgaande toestemming van SABAM, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, Aarlenstraat 75-77 te 1040 Brussel, België. Tel.: 0032 (0)2 286 82 80, fax: 0032(0)2 230 47 36 Internet: http://www.sabam.be, e-mail: visual.arts@sabam.be

Om auteursrechterlijke redenen is het maximum aantal pixels van werken uit het oeuvre van James Ensor op deze website jammerlijk beperkt. Voor beelden met hoge resolutie van werken uit het oeuvre van James Ensor, aanwezig op deze website, kunt u zich wenden tot Lukas, Art in Flanders, http://www.lukasweb.be. Lukas zal u ook steeds doorverwijzen naar SABAM (of andere rechthebbenden) indien nodig.

Als u van mening bent dat voor specifieke onderdelen van deze website het auteursrecht werd geschonden, dan kan u contact opnemen met de Vlaamse Kunstcollectie.
E-mail: pascal.ennaert@vlaamsekunstcollectie.be Tel.: 0032 (0)9 225 49 24

Persoonsgegevens

De Vlaamse Kunstcollectie wenst de privacy van elke bezoeker van deze site te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wanneer u een vraag of opmerking richt naar de Vlaamse Kunstcollectie of wanneer u gebruikt maakt van de registratie- en inlogfuncties van deze website, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen. De Vlaamse Kunstcollectie zal deze informatie nooit bekend maken, noch aan derden doorgeven, behalve indien ze daartoe verplicht wordt door een gemachtigde overheidsinstantie. De informatie zal enkel gebruikt worden in verband met onze service(s), we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, kunnen deze in onze bestanden worden opgenomen en verwerkt worden voor het beheer van het ledenbestand, de website en de (verbetering van de) aangeboden service, voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes, om u te informeren over updates en producten die uitgaan van de Vlaamse Kunstcollectie.

Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel

Aansprakelijkheid

De Vlaamse Kunstcollectie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten op de site. De Vlaamse Kunstcollectie kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan. De Vlaamse Kunstcollectie kan evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt.

Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover de Vlaamse Kunstcollectie geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is de Vlaamse Kunstcollectie in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en de afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.